Regulamin

 

Regulamin na rok 2016   


 

 1. Konkurs "Start po Indeks SGGW", zwany dalej Konkursem, odbywa się corocznie podczas majowych Dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Konkurs prowadzony jest z zakresu czterech przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, geografia.
 3. Zainteresowani kandydaci mogą zgłaszać udział w Konkursie tylko z jednego przedmiotu, spośród wymienionych w pkt. 2.
 4. Do Konkursu mogą przystąpić tylko uczniowie klas maturalnych.
 5. Zakres pytań konkursowych obejmuje profil rozszerzony programu szkoły średniej z danego przedmiotu.
 6. Uczelnia nie udostępnia treści pytań konkursowych z lat poprzednich.
 7. Konkurs ma formę elektronicznego testu wyboru. Przewidziane są również 1-3 pytania otwarte.
 8. Testy ze wszystkich przedmiotów odbędą się dnia 21 maja (sobota) 2016 r. na terenie kampusu SGGW
  przy ul. Nowoursynowskiej 159 w godz.:
 9.  09:1510:00      I tura    - przedmioty: matematyka (45 minut), geografia (45 minut),
   10:1511:15      II tura   - przedmioty: biologia (45 minut), chemia (60 minut). 
 10. Do Konkursu należy zgłosić się 15 minut przed jego rozpoczęciem. Zbiórka w budynku 34, przed Aulą III (III piętro). Kandydat zobowiązany jest posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, paszport, prawo jazdy).
 11. 21 maja br. ok. godz. 14:00 w Auli Kryształowej przy ul. Nowoursynowskiej 166 nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów dla trzech zwycięzców z każdego przedmiotu (tj. trzech osób, które uzyskają najwyższą punktację z tym, że nie mniej niż 50% punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu, z którego przystąpili do Konkursu). W przypadku uzyskania identycznej (najwyższej) punktacji o wyłonieniu zwycięzcy decyduje liczba punktów uzyskanych z pytań otwartych. W przypadku uzyskania identycznej punktacji z pytań otwartych o wygranej decyduje czas wypełniania testu.
 12. Wyniki Konkursu są jawne i zostaną zamieszczone na stronie internetowej nie później niż do dnia 25 maja br.
 13. Dyplom uprawnia do otrzymania indeksu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunek studiów, na którym obowiązuje kwalifikacja z przedmiotu, z którego kandydat zwyciężył w Konkursie. Wyjątek stanowi kierunek architektura krajobrazu, na który wszystkich kandydatów (także zwycięzców Konkursu) obowiązuje kwalifikacja z rysunku odręcznego.
 14. Z uprawnień, o których mowa w pkt. 12 można skorzystać tylko raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
 15. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie "Start po Indeks" jest:
  internetowe zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę internetową:
  startpoindeks.sggw.pl - w terminie od 7 kwietnia od godz. 10:00 do 10 maja 2016r. do godz. 15:00.
 16. Lista uczestników zgłoszonych do Konkursu tworzy się automatycznie (on-line) do wyczerpania limitu podanego w punkcie 16 i jest publikowana na stronie internetowej startpoindeks.sggw.pl. Zainteresowany uczestnik po zarejestrowaniu się w systemie powinien w dniu rejestracji sprawdzić swoje nazwisko na liście zgłoszonych.
 17. SGGW zapewnia przeprowadzenie Konkursu z danego przedmiotu dla maksymalnie 100 uczestników. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu z danego przedmiotu jest zgłoszenie się co najmniej 25 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 18. Ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sprawach związanych z Konkursem "Start po Indeks SGGW" jest Prorektor ds. Dydaktyki SGGW.